Algemene Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN Walburg Pers

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Walburg Pers goederen (uitgaven) en/of diensten aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De levering van goederen en diensten, voor zover vallend onder definitie hiervan, geschieden onder toepassing van de Wet op de Vaste Boekenprijs (aangenomen door de Eerste Kamer d.d. 12-10-2004) en de hierop betrekking hebbende Algemene Maatregel van Bestuur. Wijzigingen in de Wet op de Vaste Boekenprijs en Algemene Maatregel van Bestuur zullen door beide partijen worden gevolgd. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de handhaving van de Wet.
1.3 Uitgaven die vallen onder de werking van de Wet op de Vaste Boekenprijs worden door Walburg Pers bekend gemaakt bij het Commissariaat voor de Media.
1.4 De bepalingen in de Wet en bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur hebben met name betrekking op de handhaving van door de uitgever vastgestelde particuliere verkoopprijs. De volledige tekst van de Wet is te raadplegen via http://wetten.overheid.nl/BWBR0017452/2016-07-01.
1.5 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Walburg Pers uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zullen worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2 – Bestellingen
2.1 De aanvaarding van een opdracht, order of bestelling (hierna: ‘bestelling’) door Walburg Pers geschiedt schriftelijk of doordat Walburg Pers met uitvoering van een bestelling begint. Door de klant aan Walburg Pers verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Walburg Pers van deze bestelling.
2.2 Walburg Pers heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Walburg Pers gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Walburg Pers niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.
2.3 Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Walburg Pers worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Walburg Pers uitdrukkelijk worden aanvaard.

Artikel 3 – Uitvoering van overeenkomsten
3.1 Door Walburg Pers opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Walburg Pers schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.
3.2 De klant verleent hierbij toestemming aan Walburg Pers om, indien Walburg Pers dit nodig of wenselijk acht, bestellingen geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

Artikel 4 – Prijs en betaling
4.1 Alle prijzen zijn inclusief btw. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, van 1,5% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
4.3 Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en van de eventuele gerechtelijke kosten.
4.4 Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe aanleiding geeft, kan Walburg Pers nadere zekerheid verlangen en bij gebreke mag zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
4.5 Walburg Pers behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle door Walburg Pers geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de koper c.q. afnemer aan alle verplichtingen tegenover Walburg Pers onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voorgekomen, heeft voldaan.
5.2 De betrokken goederen mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand. Indien naar het oordeel van Walburg Pers de mogelijkheid bestaat dat afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten. Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde, worden de nog bij koper c.q. afnemer aanwezig zijnde goederen, die door Walburg Pers zijn geleverd, geacht onbetaald te zijn gebleven.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Walburg Pers is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering. Elke aansprakelijkheid van Walburg Pers voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 – Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Walburg Pers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of ander in het handelsverkeer geldende opvattingen.
7.2 Walburg Pers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien het redelijkerwijze niet mogelijk is, ten gevolge van buiten haar toedoen ontstane veranderingen in en bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 8 – Klachten en reclames
8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Walburg Pers.
8.2 Reclames moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons aangemeld worden, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
8.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost staat het beide partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de op grond van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter.

Artikel 9 – Retouren
9.1 Goederen worden alleen retour genomen wanneer zij zich in onberispelijke staat bevinden en nadat vooraf schriftelijke toestemming tot retourzending gegeven is. Goederen worden alleen retour genomen binnen 14 dagen na ontvangst.
9.2 Creditering uit retouren geschiedt met leveringskorting 5% verwerkingskosten op de particuliere prijs, inclusief B.T.W.

Artikel 10 – Verzending
10.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan huis c.q. bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
10.2 De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij.
10.3 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde c.q. verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon of op de vervoersdocumenten te vermelden.

Artikel 11 – Bedenktijd en herroeping
11.1 Na het sluiten van een Webshopovereenkomst met Walburg Pers ten aanzien van een product kan de klant de Webshopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door een daartoe strekkende ondubbelzinnige mededeling te doen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende product door de klant of:
(a) indien de klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
(b) indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(c) voor een Webshopovereenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.
11.2 Tijdens de bedenktijd bedoeld in artikel 11.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking binnen veertien dagen na het uitbrengen van de mededeling tot herroeping aan Walburg Pers retourneren, conform de door Walburg Pers verstrekte instructies. Terugbetaling van het geretourneerde product zal binnen 14 dagen na schriftelijke of telefonische melding van het te retourneren product plaatsvinden. Wel zal terugbetaling pas geschieden nadat het product daadwerkelijk retour is ontvangen.
11.3 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 11, zijn de kosten van retournering voor rekening van Walburg Pers.
11.4 Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel 11 geldt niet voor de levering van
producten:
a. die door Walburg Pers tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. voor computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
d. voor eBooks, apps of andere digitale producten zoals bedoeld in artikel 13.

12. Abonnementen
12.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 12.2 en 12.3 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van een maand. In geval de betreffende titel minder dan eenmaal per maand verschijnt, zal de klant een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen. In dat geval geldt ook voor Walburg Pers een opzegtermijn van 2 maanden.
12.2 Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
12.3 Opzegging van een abonnement door de klant dient schriftelijk (waaronder per e-mail) te geschieden.

Artikel 13 – Digitale producten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten op door Walburg Pers aan de klant verkochte of op basis van een licentie of anderszins aan de klant ter beschikking gestelde eBooks, apps of andere digitale producten (hierna: ‘digitale producten’) verblijven volledig aan Walburg Pers. De klant verkrijgt slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie ten aanzien van het betreffende digitale product.
13.2 Het is Walburg Pers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Indien Walburg Pers door middel van technische bescherming digitale producten heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
13.3 Het is de klant niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 12.1 beschreven licentie te buiten gaan.
13.4 Het is Walburg Pers toegestaan om temporele beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) digitale producten te stellen.
13.5 Indien de klant met toestemming van Walburg Pers digitale producten ter beschikking stelt aan derden, zal de klant de in dit artikel 13 genoemde voorwaarden of andere voorwaarden die door Walburg Pers zijn gesteld aan (het gebruik van) digitale producten integraal van toepassing verklaren op de overeenkomst tussen hem en de derde en op al het gebruik dat de derden van het digitale product zal maken. De klant zal de toepasselijkheid van de voorwaarden op eerste verzoek aan Walburg Pers bewijzen.

Artikel 14 – Geschillen
14.1 Op alle door en of in naam van Walburg Pers gesloten overeenkomsten en steeds als deze voorwaarden van toepassingen zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan, zullen uitsluiting van iedere rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zutphen, behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.